plk1305

6 May 2013 - 18:00
20 May 2013 - 20:56

Pražský lingvistický kroužek

je spolek bytostně filologický. Obě naše květnová zasedání budou
s nemalým přesahem literárněhistorická : první se týká toho,
jak vymezit myšlenkový proud, druhé toho, jak uchopit autora co soubor díla. V pondělí 6.v 2013 se sejdeme

K epistémickým otázkám ruského formalismu

jež uvede

Vladimír Svatoň

Tzv. ruský formalismus se tradičně zkoumá v kontextu
avantgardního umění. Jeho východisko však tvoří komplex otázek
nadhozených literaturou přelomu xix/xx století, tedy v období
symbolismu a dekadence. Přestože generace «formalistů» deklarovala odklon od umění oné doby, s myšlenkovým světem symbolismu ji spojuje kritika «pozitivismu» v humanitních vědách, především poukaz, že nereflekuje předpokladovou půdu duchovědných pojmů. Formalisté navázali na širokou škálu teoretických návrhů, jež měly onu půdu vyjasnit, a samostatně rozpracovali nové přístupy k otázce vnitřní výstavby uměleckého díla, básnického slova, literárního žánru, ale i k otázce jeho společenského zakotvení a literárního vývoje. Přiblížili se přitom formulacím, jež později filosoficky pojednal Edmund Husserl v pojmu «Lebenswelt».

V pondělí 20.v navážeme úvahou

Pasoliniho práce s jazykem

kterou připravil

Tomáš Matras

Víme-li, že program uchopit báseň co jediný jazykový znak se
k našemu spolku váže od jeho nejstarších počátků, je jen přirozené
uznat za rozšíření onoho programu též otázku, jak jazykovým znakem uchopit celek básnického díla jediného autora ; i k tomu
najdeme v naší minulosti nejeden náběh. Abychom usnadnili návrat
ke starým kořenům, jejichž interpretace je zatížena dlouhou tradicí
různorodé motivace, postavíme onu otázku znovu, jako by jí nic
nepředcházelo : nemáme ostatně žádný hotový pojmový aparát, který by stačilo použít ; jsme ve fasi teprve ohledávání toho, co od
budoucího aparátu vůbec chtít.

Pier Paolo Pasolini je autor v českém prostředí známý
především, ne-li pouze jako filmař. Byl mnohem víc : psal básně,
romány, eseje, překládal, maloval. Vedle «národní» italštiny básnil
v «místní» furlanštině a funkčně využíval sociálně vysoce
příznakových substandardů římského a neapolského. Prostředků
mimojazykových, filmu, obrazu, používá alternativně k jazykovým,
někdy o nich výslovně mluví jako o sémiotických zkratkách
(vzpomeňme v této souvislosti zasedání k Veltruskému ze 4.iii).
Pozvaný řečník předvede korpus Pasoliniho díla a vyzdvihne motivy a
tematické postupy, jež jsou jeho dílu společné a jejichž hodnotu lze
stanovovat diferenčně, tedy distinktivními sémantickými rysy, stejně jako to děláme u jazykových znaků «malých» rozměrů.

Na obě zasedání srdečně zveme.

Konají se    v pondělí (6. a 20.května) v18H00   v posl.104

FF UK, Palachovo nám.2

Pražský lingvistický kroužek se co spolupořadatel připojuje k Jazykovědnému sdružení ČR 3a srdečně zve všechny své členy i hosty na přednášku prof.PhDr. Jarmily Panevové, DrSc., Elipsa, aneb co v korpusu nenajdeme. Koná se ve čtvrtek 16.května 2013 v 17H30 v posluchárně č.18 v přízemí FF UK, Palachovo náměstí 2.

plk130422

22 Apr 2013 - 18:00
22 Apr 2013 - 21:30

Pražský lingvistický kroužek

svolává své členy a zve stálé hosty i všechny další zájemce na
setkání, které svědčí o o­hla­sech našich snah ve světě :

From Prague to Thomas Aquinas and Back

Theoretical background and exploitation
of
Latin language resources

Marco Passarotti

(Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milano)

Vůbec první korpusovou lingvistikou je od samých svých počátků klasická filologie : latinský ja­zyk ne­exis­tu­je jinak než jako korpus textů. Nové technologie umožňují v onom korpusu vy­hle­dá­vat rych­le­ji, leč teprve adekvátní lingvistické nástroje zajistí, aby to rychlé vyhledávání by­lo též účinné. Vzhledem k typologické blízkosti latiny a češtiny využívají naši milánští ko­le­go­vé jak teoretického aparátu, tak i praktických zkušeností pražské školy funkčně ge­ne­ra­tiv­ní­ho po­pi­su a po jejím vzoru budují nad texty sv.Tomáše Akvinského anotovaný korpus zva­ný Index Tho­misticus Treebank. Pozvaný řečník předvede, jak tento korpus vypadá, co umož­ňu­je i ja­ké teoretické otázky vyvolává.


Těšíme se na vás    v pondělí 22.dubna v 18H00    FF UK, č.104

Palachovo nám. 2, Praha – Staré Město

plk130408

8 Apr 2013 - 18:00
8 Apr 2013 - 21:24

Pražský lingvistický kroužek

a

Jazykovědné sdružení

srdečně zvou na společné slavnostní zasedání u příležitosti 95.narozenin, jichž se dožívá doyen obou spolků

prof. PhDr. Jan Šabršula,
DrSc.

O životě a díle prof.Šabršuly promluví
předseda PLK, oslavenec sám pak prosloví přednášku

Podstata a fungování jazykového znaku

Koná se v pondělí 8.dubna 2013
v 18H00 v posl.104 hlavní budovy FF UK
nám. Jana Palacha 2

Syndicate content