plk130318

18 Mar 2013 - 18:00
18 Mar 2013 - 20:41

Pražský lingvistický kroužek


srdečně zve své členy, stálé hosty i všechny další zájemce na setkání
se zahraničním hostem, který je v našich kru­zích dobře známý svým
zkoumáním ideologických souvislostí lin­gvis­tic­kých myšlenek :

 

Patrick Sériot

Université de Lausanne

 

Slavjanofilská jazykověda v Rusku
poloviny xix století

a počátky závislostních gramatik

Résumé. Slavjanofilskou ideologii formulovali v Rusku
lingvisté a filosofové, kteří jis­tě vykazo­vali dobově typické rysy nacionalistického romantismu, zároveň však dokázali přinést vel­mi ori­gi­nál­ní pohledy na jazyk. Jedním z těch, kdo odmítali « západní » gramatiky, byl A.Dmi­tri­evskij, středoškolský pro­fe­sor v za­pad­lém městě na jihu Ruska v 70.letech xix sto­le­tí. Ten vyhlásil prin­cipy anti­no­mi­na­lis­mu a predikatocentrismu a následně vybudoval gra­ma­tiku postavenou na formulích (a R b), tedy « a je v relaci s b ». Jeho formule jsou pře­kva­pi­vě pa­ra­lel­ní k těm, které tehdy zaváděl Gottlob Frege, vycházeje ovšem ze zá­sad právě o­pač­ných.
Dmitrievskému se pomocí jeho formalismu podařilo předložit elegantní ře­še­ní ne­osob­ních vět ve slovanských jazycích, jevu, jehož výklad od Miklošičových dob trápil svě­to­vou lin­gvis­tiku.


Poznámka. Bude předneseno francouzsky a tlumočeno do češtiny.
Diskusi lze vést ve všech ja­zy­cích v Krouž­ku běžných. Setkání v PLK
předchází konference « Konzepte der Slawia » pořádané v Kle­men­tinu 14–16.března 2013, jíž se prof.Sériot účastní. Bližší informace o ní naleznete na stránkách Národní knihovny v Praze.

 

Zasedání PLK se koná   v pondělí 18.března v 18H00   v č.104, FF UK
náměstí Jana Palacha 2

PLK130304

4 Mar 2013 - 18:00

Pražský lingvistický kroužek

a

Teatrologická společnost

představí na společném zasedání významnou strukturalistickou práci, již spojeným úsilím vydaly na podzim loňského roku (vyšla co 6.svazek nové řady Travaux du Cercle linguistique de Prague):

Jiří Veltruský a sémiologie divadla

za Kroužek promluví    Tomáš Hoskovec

Drama a žánry v programu PLK

za Společnost    David Drozd

Historisovati Veltruského

Při hodnocení klasického období Pražského lingvistického kroužku
(1926–1948) stále chybí adekvátní porozumění programu, který chtěl
čistě jazykovými prostředky uchopit velké sémantické celky: motiv,
tema, syžet, dílo, žánr. Hlavním nositelem onoho programu byl Jan
Mukařovský, diskrétního spojence měl ve Vilému Mathesiovi a přímého pokračovatele – žel jediného – v Jiřím Veltruském.
Paralelně k programu jazykového uchopení básnického díla existoval
program přemýšlení o divadle z pozic racionálně pojaté estetiky, jejž rozvíjel Otakar Zich. Veltruský dokázal oba programy
integrovat a zároveň se mu podařilo udržet sémiotiku divadla co úkol povýtce praktický: vyložit, jak se v divadle za spolupůsobení
různých významových složek rodí jeden celkový smysl; vyhnul se tak
neplodným úvahám o ontologii znaku, jež vyplnily druhou polovinu
xx století. Veltruský se sémiologií divadla začal zabývat sotva
dvacetiletý a vrátil se k ní ve zralém věku po třicetileté
přestávce vyplněné intensívní politickou prací v exilu. Nebylo mu
dopřáno, aby své shrnující sémantické gesto dokončil. Opuštěné torso, pečlivě rekonstituované jeho ženou, ale i tak dává jasný návod a velký příklad pro konkrétní práci.

Zasedání věnujeme památce Ladislava Matějky, čestného člena
obnoveného Kroužku, generačního druha a blízkého přítele Jiřího
Veltruského, s nímž sdílel politický exil. Ladislav Matějka měl
mimořádnou zásluhu na tom, že se Jiří Veltruský v exilu
k sémiologii vrátil.

Veltruského opus postumum bude možné na zasedání zakoupit za režijní cenu 250 Kč. Výtisk lze objednat i na adrese:

947 ad mail.muni.cz

Těšíme se na vás    v pondělí 4.března
2013 v 18H00   
FF UK, posl.104

nám. Jana Palacha 2, Praha – Staré Město

plk130218

18 Feb 2013 - 18:00
18 Feb 2013 - 20:56

Pražský lingvistický kroužek

nemůže nevzpomenout stého výročí úmrtí klíčové osobnosti evropského strukturalismu, Ferdinanda de Saussura (26.xi 1857 – 22.ii 1913), jehož dědictví je pro lingvistiku stále zásadní důležitosti. K této příležitosti připravil přední znalec Saussurova díla, náš vážený člen

František Čermák

přednášku

Ferdinand de Saussure

jak ho známe (a neznáme) sto let po jeho smrti

Přednášející nejprve připomene život, rodinné zázemí a kulturní pozadí rodné Ženevy, jež předurčovaly Saussurovu odbornou dráhu, a vyloží jeho hlavní myšlenky, jež zásadně formovaly průběh moderní jazykovědy: jde především o postavení řeči v lidském společenství a o povahu jazykového systému a textu. Pak v podobě rozsáhlých citátů předloží a okomentuje soupis známých i méně známých myšlenek FdS, z nichž každá sama o sobě představuje zvláštní tema v dějinách lingvistiky i významný podnět pro jazykovědu dnešní.

Těšíme se na setkání  
v pondělí 18.února 2013 v 18H00  
v posl.104 FF UK

náměstí Jana Palacha 2, Praha –
Staré Město

Syndicate content