plk&aliii130205

5 Feb 2013 - 16:00
5 Feb 2013 - 19:46

Pražský lingvistický kroužek

a

Sémiotická skupina při ČSKI

pořádají druhé společné zasedání, tentokráte v čase a na místě příznačném pro Skupinu, kde představitel Kroužku

Tomáš Hoskovec

promluví na tema

Může být strukturalismus funkční
i bez sémiotiky?

Sepsaných dějin strukturalismu je mnoho, což samo s sebou již přináší mnoho strukturalismů. Řadě takových dějin žel chybí jasná koncepční base. Autor chápe dějiny strukturalismu jako zápas o uchopení (a pochopení) binárního jazykového znaku. Jazykový znak od počátku naráží na tradici filosofickou, jež pojmem znak postihuje jistý ontologický status. Aby se této tradici vyhnul, odvolává se teprve vznikající strukturalismus na sémiotiku, která ještě ani neexistuje, a po dlouhých sto let se vyčerpává zdůrazňováním, že jeho jazykové znaky neoznačují, nýbrž nabývají hodnot. Autor vyzdvihne některé zkušenosti onoho zápasu a navrhne postoj pro současnost.

Členy obou spolků svoláváme, všechny
zájemce srdečně zveme na

úterý 5.února 2013
16H00

do zasedacího sálu Filosofického ústavu
AV ČR

Jilská 1, Praha – Staré Město

plk210113

21 Jan 2013 - 18:00
21 Jan 2013 - 21:00

Pražský lingvistický kroužek

již ve svých počátcích povýšil psaný jazyk na plnohodnotný objekt funkčně-strukturálního studia. Je proto pro nás obzvlášť zajímavé poučit se o lingvistické tradici tak bytostně vázané na písmo, jakou je tradice čínská, resp. tradice národa Hanů (Chanů). K tematu promluví host Kroužku z Palackého university v Olomouci

David Uher

v přednášce nazvané

Hanská grammatologie

Tradiční čínská jazykověda začíná ve iii století př.n.l. v reakci na kvalitativní změny, které se tehdy v čínském jazyce završily. Nejprve se utvářela jako historická lexikologie, od počátku našeho letopočtu pak – v důsledku učeneckých sporů o autenticitu konfuciánského kánonu – jako skutečná grammatologie, výklad písma. Zavedla šest kategorií znaků, pojmy «determinativ», «alogram»; své výsledky shrnula v práci Výklad významu základních a rozbor struktury složených znaků z roku 121 n.l., která je relevantní dodnes: chceme-li porozumět tradičním textům, najmě konfuciánským, musíme vyjít z jejich podrobného lexikologického i grammatologického rozboru. Referent se zaměří na příčiny emancipace a na počáteční historii čínské grammatologie, jež je v mnoha dějinách čínské lingvistiky neprávem zastíněna čínskou lexikografií.


Srdečně zveme na setkání v pondělí 21.ledna

18H00 v posl.104

v hlavní budově FF UK, Palachovo nám 2

plk070113

7 Jan 2013 - 18:00
7 Jan 2013 - 21:00

Pražský lingvistický kroužek

přeje svým členům i příznivcům dobrý rok 2013, hodně zdraví a vždy
nějaký důvod k radosti. Nadále se chceme intensívně scházet nad
funkčně-strukturálním uchopením jazyka i jiných znakových systémů; kvalita našich zasedání závisí na účasti každého z vás. Tema prvního lednového zasedání může znít technicky, leč dotýká se nejobecnějších otázek jazyka. Připravil je host Kroužku z Jihočeské university v Českých Budějovicích

Jan Radimský

a nazval

Analytické predikáty

z pohledu transformační gramatiky
a tesnièrovské syntaxe

Za analytické predikáty s kategoriálním slovesem se označují konstrukce typu dal mu radu (vs. poradil mu), provedli rozbor (vs. rozebrali); tematizují je pouze některé jazykovědné teorie, často s důrazem na sémantické oslabení sloves dal, provedli, kterým se právě proto říká «kategoriální». Ve frankofonním prostředí se těmto záležitostem věnuje negenerativistická transformační teorie zvaná «lexique-grammaire», lze je však uchopit i prostředky klasické Tesnièrovy valenční syntaxe: tam jim odpovídá pojem «nucléus dissocié», rozštěpené větné jádro. Z hlediska české tradice je důležité vidět souvislost s Mathesiovým programem: volba mezi dal mu radu a poradil mu ilustruje autonomii aktů pojmenování a usouvztažnění, samo srovnání obou struktur pak vytváří mathesiovskou perspektivu, pevný základ pro detailní
funkční popis jazykových významů.

Sejdeme se

v pondělí 7.ledna 2013

18H00 č.104, FF UK

nám. Jana Palacha 2

Syndicate content