plk121022

22 Oct 2012 - 18:20
22 Oct 2012 - 21:00

Pražský lingvistický kroužek

oznamuje svým členům i hostům, že jeho zasedání se nadále konají
v obvyklý den (pondělí) na obvyklém místě (č.104 hlavní budovy FF
UK), leč z důvodů rozvrhových o 20 minut později, než jsme
byli zvyklí, tedy až od 18H20. Na způsobu naší práce se nic nemění:
budeme se nadále scházet, abychom se pokoušeli společně lépe porozumět nejrůznějším otázkám jazyka a textů podle zásad funkčně-strukturálních.
Na programu nejbližších setkání jsou

Otázky dvojího doplnění :

syntax, sémantika a aktuální členění
anglických sloves
give, lend, send, offer a show

jež připravila

Gabriela Brůhová
(FF UK, Praha)

Přednášející podá soustavný přehled činitelů, kteří ve větě ovlivňují
vzájemnou pozici obou předmětů uvedených sloves: obsazení syntaktické role podstatným jménem nebo zájmenem, rozvinutost předmětu, aktuální členění; a zamyslí se, zda kromě nich nepůsobí ještě faktory jiné. Dále se zaměří na vypustitelnost předmětu ve větě a ukáže, že bez ohledu na explicitní syntaktické obsazení jsou u sledovaných sloves ze sémantického hlediska přítomni vždy tři účastníci, syntakticky vyjádřitelní podmětem a oběma předměty.

Členy svoláváme, hosty zveme na pondělí 22.října od 18H20 do
posluchárny 104 na Palachově náměstí.

plk121008

8 Oct 2012 - 18:00
8 Oct 2012 - 21:10
Pražský lingvistický kroužek

svolává na pondělí 8.října 2012 v 18H00 valnou hromadu svých
členů, jakou podle stanov pořádá pravidelně každé tři roky. Součástí
valné hromady je i veřejná přednáška, na niž srdečně zveme své hosty. Koná se v posl.104 hlavní budovy FF UK na Palachově náměstí.

Program

18H00    registrace členů (hosté volně přicházejí a
usazují se)
18H15    kontrola usnášeníschopnosti
18H15    veřejná přednáška

O filologii Bohumila Trnky

Rostislav Kocourek

19H00    uzavřené jednání
1) zpráva o činnosti a zpráva finanční, rozprava ke zprávám a
hlasování o přijetí;
2) přijímání nových členů (kandidáti: Hana Třísková, Petr Plecháč);
3) rozprava o směřování Kroužku;
4) volba činovníků na období 2012/2013 – 2014/2015 : volí se
6 členů výboru, 2 revizoři účtů, 3 smírčí soudci.

Pro funkční období 2009/2010 – 2011/2012 byli do výboru zvoleni
(bez titulů): Libuše Dušková, Jana Hoffmannová, Jan Čermák, Tomáš
Hoskovec, Robert Ibrahim a Oldřich Král; kol.Dušková v průběhu
mandátu odstoupila a výbor na její místo kooptoval Markétu Malou;
účetními revizory byli Markéta Lopatková a Alexandr Rosen, smírčími soudci Jaroslav Kolár, Vladimír Svatoň a Josef Zumr. Odstupující výbor vyzývá členy, aby se pro nové období hlásili do funkcí. Návrhy podávejte výboru do pátku 5.října. Kdo do funkce navrhuje jiného člena než sama sebe, musí zaručit, že navržený o tom ví a souhlasí.

Připomínáme, že pro začínající akademický rok jsou stanoveny tyto
termíny zasedání PLK:
2012    08.10., 22.10., 05.11., 19.11., 03.12. 17.12.
2013    07.01., 21.01., 04.02., 18.02., 04.03., 18.03.,
08.04., 22.04., 06.05., 20.05., 03.06., 17.06.

plk20120611

11 Jun 2012 - 18:00
11 Jun 2012 - 21:00

Pražský lingvistický kroužek

uzavírá sezónu 2011/2012 dvěma zasedáními, jež ve stejný den (11.06.) a na stejném místě (Palachovo nám.2) jen v různých časech (16H00, 18H00) pořádá se svými hlavními partnery, Ústavem Českého národního korpusu a Jazykovědným sdružením. Na obě srdečně zveme. Druhé zasedání uvede přednáška:

Jan Kořenský

Implicitní axiom

Při formalizaci věd se uplatňují různé druhy axiomů. Ve vědách humanitních, tedy i v lingvistice, se objevuje zvláštní typ, jemuž přednášející pracovně říká «implicitní axiom». Je kořenem mnoha nedorozumění jak uvnitř oboru, tak navenek v diskursu interdisciplinárním, zvláště vzhledem k vědám přírodním. Přednáška předvede příklady takových nedorozumění i doporučení, jak jim předcházet, aby i lingvistika byla respekována co věda racionální a rigorózní.

Jan Kořenský, významný člen obou pořádajících spolků, tuto přednášku prosloví u příležitosti svých 75.narozenin. Srdečně blahopřejeme.

Společné zasedání PLK a JS ČR v pondělí 11.června 2012
18H00 v posl.104 FF UK

Pražský lingvistický kroužek přeje svým členům i hostům odpočinkuplné léto a těší se, že se budeme opět setkávat v novém akademickém roce 2012/2013. Poznamenejte si prosím data, stanovená už napevno, a počítejte laskavě s tím, že první podzimní zasedání (8.října) svoláme co valnou hromadu PLK.

2012    08.10., 22.10., 05.11., 19.11., 03.12. 17.12.

2013    07.01., 21.01., 04.02., 18.02., 04.03.,
18.03., 08.04., 22.04., 06.05., 20.05., 03.06., 17.06.

Syndicate content